دیابتی ها بخوانند؛ ۱۵سوپرفود برتر برای کاهش قند خون و التهاب