بارداری روز به روز 280
روز اول بارداری

روز اول بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز اول بارداری – روز اول چرخه ی تخمدانی – ۲۷۹ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه مواردی […]

مشاهده
روز دوم بارداری

روز دوم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز دوم بارداری – الان روز دوم چرخه ی قاعدگی است – ۲۷۸ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز سوم بارداری

روز سوم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز سوم بارداری – الان روز سوم چرخه ی قاعدگی است – ۲۷۷ روز مانده به زمان زایمان در این شکل […]

مشاهده
روز چهارم بارداری

روز چهارم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز چهارم بارداری – الان روز ۴ ام چرخه است – ۲۷۶ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز پنجم بارداری

روز پنجم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز پنجم بارداری – الان روز ۵ ام چرخه است – ۲۷۵ روز تا زایمان مانده است در این شکل […]

مشاهده
روز ششم بارداری

روز ششم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز ششم بارداری – الان روز ۶ ام چرخه است – ۲۷۴ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز هفتم بارداری

روز هفتم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز هفتم بارداری – الان روز ۷ ام چرخه است – ۲۷۳ روز مانده تا زمان زایمان چه  مواردی در این […]

مشاهده
روز هشتم بارداری

روز هشتم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز هشتم بارداری – الان روز ۸ ام چرخه است – ۲۷۲ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز نهم بارداری

روز نهم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز نهم بارداری – الان روز ۹ ام چرخه است – ۲۷۱ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز دهم بارداری

روز دهم بارداری

اکتبر 27, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز دهم بارداری – الان روز ۱۰ ام چرخه است – ۲۷۰ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز یازدهم بارداری

روز یازدهم بارداری

اکتبر 26, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز یازدهم بارداری – الان روز ۱۱ ام چرخه است – ۲۶۹ روز مانده تا زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده
روز دوازدهم بارداری

روز دوازدهم بارداری

اکتبر 26, 2016 نسخه بارداری روز به روز

روز دوازدهم بارداری – الان روز ۱۲ ام چرخه است – ۲۶۸ روز مانده به زمان زایمان در این شکل چه […]

مشاهده