نویسنده: نسخه 4185
روز پنجاه و هفتم بارداری

روز پنجاه و هفتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجاه و هفتم بارداری – الان هفته ی ۸ ام  و روز اول چرخه است – ۲۲۳ روز مانده تا […]

مشاهده
روز پنجاه و هشتم بارداری

روز پنجاه و هشتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجاه و هشتم بارداری – الان هفته ی ۸ ام و روز ۲ ام چرخه است – ۲۲۲ روز مانده […]

مشاهده
روز پنجاه و نهم بارداری

روز پنجاه و نهم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجاه و نهم بارداری – الان هفته ی ۸ ام ورزو ۳ ام چرخه است – ۲۲۱ روز مانده تا […]

مشاهده
روز شصتم بارداری

روز شصتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصتم بارداری – الان هفته ی ۸ ام و روز ۴ ام چرخه است – ۲۲۰ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز شصت و یکم بارداری

روز شصت و یکم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و یکم بارداری – الان هفته ی ۸ ام و روز ۵ ام چرخه است – ۲۱۹ روز مانده […]

مشاهده
روز شصت و دوم بارداری

روز شصت و دوم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و دوم بارداری – الان هفته ی ۸ ام و روز ۶ ام چرخه است – ۲۱۸ روز مانده […]

مشاهده
روز شصت و سوم بارداری

روز شصت و سوم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و سوم بارداری – الان دقیقا هفته ی ۹ ام چرخه است – ۲۱۷ روز مانده تا زمان زایمان […]

مشاهده
روز شصت و چهارم بارداری

روز شصت و چهارم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و چهارم بارداری – الان هفته ی ۹ ام و روز یکم چرخه است – ۲۱۶ روز مانده تا […]

مشاهده
روز شصت و پنجم بارداری

روز شصت و پنجم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و پنجم بارداری – الان هفته ی ۹ ام و روز ۲ ام چرخه است – ۲۱۵ روز مانده […]

مشاهده
روز شصت و ششم بارداری

روز شصت و ششم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و ششم بارداری – الان هفته ی ۹ ام و روز ۳ ام چرخه است – ۲۱۴ روز مانده […]

مشاهده
روز شصت و هفتم بارداری

روز شصت و هفتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و هفتم بارداری – الان هفته ی ۹ ام و روز ۴ ام چرخه است – ۲۱۳ روز مانده […]

مشاهده
روز شصت و هشتم بارداری

روز شصت و هشتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز شصت و هشتم بارداری – الان هفته ی ۹ ام و روز ۵ ام چرخه است – ۲۱۲ روز مانده […]

مشاهده