نویسنده: نسخه 4185
روز سی و سوم بارداری

روز سی و سوم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و سوم بارداری – الان هفته ی ۴ ام و روز ۵ ام چرخه است – ۲۴۷ روز مانده […]

مشاهده
روز سی و چهارم بارداری

روز سی و چهارم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و چهارم بارداری- الان هفته ی ۴ ام و روز ۶ ام است – ۲۴۶ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز سی و پنجم بارداری

روز سی و پنجم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و پنجم بارداری – الان شما درست در هفته ی پنجم بارداری هستید – ۲۴۵ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز سی و ششم بارداری

روز سی و ششم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و ششم بارداری – الان هفته ی پنجم و روز اول چرخه است – ۲۴۴ روز مانده تا […]

مشاهده
روز سی و هفتم بارداری

روز سی و هفتم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و هفتم بارداری – الان هفته ی ۵ ام و روز دوم چرخه است –  ۲۴۳ روز مانده تا […]

مشاهده
روز سی و هشتم بارداری

روز سی و هشتم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و هشتم بارداری – الان هفته ی ۵ ام و روز ۳ است – ۲۴۲ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز سی و نهم بارداری

روز سی و نهم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز سی و نهم بارداری – الان هفته ی ۵ ام و روز ۴ ام چرخه است – ۲۴۱ روز مانده […]

مشاهده
روز چهلم بارداری

روز چهلم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهلم بارداری – الان هفته ی ۵ ام و روز ۵ ام چرخه است – ۲۴۰ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز چهل و یکم بارداری

روز چهل و یکم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و یکم بارداری- الان هفته ی ۵ ام روز ۶ ام چرخه است – ۲۳۹ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز چهل و دوم بارداری

روز چهل و دوم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و دوم بارداری – الان درست هفته ی ۶ ام چرخه است – ۲۳۸ روز مانده تا زمان زایمان […]

مشاهده
روز چهل و سوم بارداری

روز چهل و سوم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و سوم بارداری – الان هفته ی ۶ ام و روز ۱ ام چرخه است – ۲۳۷ روز مانده […]

مشاهده
روز چهل و چهارم بارداری

روز چهل و چهارم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و چهارم بارداری – الان هفته ی ششم و روز دوم چرخه است – ۲۳۶ روز مانده تا زمان […]

مشاهده