نویسنده: نسخه 4176
روز چهل و یکم بارداری

روز چهل و یکم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و یکم بارداری- الان هفته ی ۵ ام روز ۶ ام چرخه است – ۲۳۹ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز چهل و دوم بارداری

روز چهل و دوم بارداری

آبان ۵, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و دوم بارداری – الان درست هفته ی ۶ ام چرخه است – ۲۳۸ روز مانده تا زمان زایمان […]

مشاهده
روز چهل و سوم بارداری

روز چهل و سوم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و سوم بارداری – الان هفته ی ۶ ام و روز ۱ ام چرخه است – ۲۳۷ روز مانده […]

مشاهده
روز چهل و چهارم بارداری

روز چهل و چهارم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و چهارم بارداری – الان هفته ی ششم و روز دوم چرخه است – ۲۳۶ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز چهل و پنجم و بارداری

روز چهل و پنجم و بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و پنجم و بارداری – الان هفته ی ششم و روز سوم چرخه است – ۲۳۵ روز مانده تا […]

مشاهده
روز چهل و ششم بارداری

روز چهل و ششم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و ششم بارداری – الان هفته ی ششم و روز چهارم است – ۲۳۴ روز مانده تا زمان زایمان […]

مشاهده
روز چهل و هفتم بارداری

روز چهل و هفتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و هفتم بارداری – الان هفته ی ۶ و روز ۵ ام چرخه است – ۲۳۳ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز چهل و هشتم بارداری

روز چهل و هشتم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و هشتم بارداری – الان هفته ی ۶  و روز ۶ ام چرخه است – ۲۳۲ روز مانده تا […]

مشاهده
روز چهل و نهم بارداری

روز چهل و نهم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز چهل و نهم بارداری – الان درست هفته ی ۷ ام بارداری است – ۲۳۱ روز مانده تا زمان زایمان […]

مشاهده
روز پنجاهم بارداری

روز پنجاهم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجاهم بارداری – الان هفته ی ۷ ام و روز اول چرخه بارداری است – ۲۳۰ روز مانده تا زمان […]

مشاهده
روز پنجاه و یکم بارداری

روز پنجاه و یکم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجاه و یکم بارداری – الان هفته ی ۷ ام و روز دوم چرخه است – ۲۹۹ روز مانده تا […]

مشاهده
روز پنجاه و دوم بارداری

روز پنجاه و دوم بارداری

آبان ۴, ۱۳۹۵ نسخه بارداری روز به روز

روز پنجاه و دوم بارداری – الان هفته ی ۷ ام و روز سوم چرخه است – ۲۲۸ روز مانده تا […]

مشاهده