کمک های اولیه 78
درمان شکستگی بینی

درمان شکستگی بینی

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان شکستگی بینی توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان شکستگی بازو

درمان شکستگی بازو

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان شکستگی بازو توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان شکستگی انگشت در اطفال

درمان شکستگی انگشت در اطفال

تیر ۶, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان شکستگی انگشت در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح […]

مشاهده
درمان شکستگی انگشت

درمان شکستگی انگشت

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان شکستگی انگشت توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان شکستگی آرنج

درمان شکستگی آرنج

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان شکستگی آرنج توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان سوختگی با آفتاب

درمان سوختگی با آفتاب

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان سوختگی با آفتاب توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
درمان شوک

درمان شوک

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان شوک توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که بدون […]

مشاهده
درمان سیانوز ( کبودی دور لب ) در اطفال

درمان سیانوز ( کبودی دور لب ) در اطفال

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان سیانوز ( کبودی دور لب ) در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات […]

مشاهده
درمان سندرم شوک توکسیک

درمان سندرم شوک توکسیک

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان سندرم شوک توکسیک توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
درمان سردرد میگرنی در اطفال

درمان سردرد میگرنی در اطفال

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان سردرد میگرنی در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح […]

مشاهده
درمان سردرد میگرنی

درمان سردرد میگرنی

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان سردرد میگرنی توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درمان راش در اطفال

درمان راش در اطفال

تیر ۵, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درمان راش در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده