هورمون رشد

۲
اندازه گیری هورمون رشد

اندازه گیری هورمون رشد

دی ۲۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آزمایش اندازه گیری هورمون رشد (GH) میزان این هورمون را در خون اندازه گیری می کند. GH توسط غده هیپوفیز قدامی تولید […]

مشاهده
تجویز هورمون رشد در کودکان و خطرات احتمالی آینده

تجویز هورمون رشد در کودکان و خطرات احتمالی آینده

دی ۱۴, ۱۳۹۵ نسخه راهنمای والدین

محققان پیشنهاد می کنند که والدین باید موارد مثبت و منفی درمان تجویز هورمون رشد در کودکان با پزشک کودک خود […]

مشاهده