جراحی 97
بای پس آئورتوبای فمورال برای بیماری شریان محیطی

بای پس آئورتوبای فمورال برای بیماری شریان محیطی چیست؟

مرداد ۵, ۱۳۹۵ نسخه مقالات

بای پس آئورتوبای فمورال یک روش جراحی برای بیماری عروق بزرگ در ناحیه ی شکم یا کشاله ی ران کاربرد […]

مشاهده