آزمون ها و بررسی های خاص برای تشخیص سیستیک فیبروزیس