پودر زنجبیل
پودر زنجبیل

پودر زنجبیل

پودر زنجبیل همان زنجبیل می باشد که به صورت پودر به عنوان چاشنی و طعم دهنده مورد استفده قرار می گیرد و خواص طبی بالایی دارد.

ادویه ها