پنیر فونتینا
پنیر فونتینا

پنیر فونتینا

یک نوع پنیر ایتالیایی از شیر گاو است که بافت نرمی دارد و به راحتی آب می شود.

لبنیات