مراقب آلرژی و کمبودهای تغذیه ای ناشی از مصرف زیاد گیلاس باشید