مراقب ناراحتی های گوارشی ناشی از مصرف زیاد هویج خام باشید