این علایم نشان می‌دهند که شما نسبت به کودک خود سختگیر هستید