آتلکتازی ریه – وقتی ریه‌ها روی هم بخوابند چه اتفاقی می‌افتد؟