آتروفی واژن – کمبود استروژن علت اصلی نازک و کوچک شدن واژن