آمبولی ریوی یک بیماری کشنده که افراد بی تحرک را می‌کشد