علل ابتلا به مه مغزی ( کمبود حافظه و تیرگی  شعور آگاهی)