هشت بیماری دوران کودکی که در بزرگسالی نیز امکان مبتلا شدن است