مواردی که احتمال بیشتری دارد که به دیابت نوع ۲ مبتلا شوید