کشت خلط 1
کشت خلط

کشت خلط

مهر ۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

کشت خلط برای بررسی عفونت باکتریایی و یا قارچی گلو کاربرد دارد. نمونه ای تهیه می شود و رشد میکروب ها […]

مشاهده