مایع منی 1
آنالیز مایع منی

آنالیز مایع منی

مهر ۳, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در تست آنالیز مایع منی ، میزان تولید منی بررسی می شود. تعداد و وضعیت سلامت اسپرم ها در نمونه […]

مشاهده