شمارش گلبول سفید 1
شمارش کامل سلول های خونی

شمارش کامل سلول های خونی

مهر ۶, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

در شمارش کامل سلول های خونی یا CBC اطلاعات مفیدی در مورد تعداد و نوع سلول های خونی به دست می […]

مشاهده