سونوگرافی شکمی 1
سونوگرافی شکمی

سونوگرافی شکمی

فوریه 5, 2017 نسخه پاراکلینیک

سونوگرافی شکمی یا اولتراسونوی شکمی برای  انعکاس امواج صوتی به منظور تولید نمایی از اعضا و سایر ساختار های بخش […]

مشاهده