زمان لخته شدن خون 1
آزمایش زمان پروترومبین (PT) و INR

آزمایش زمان پروترومبین (PT) و INR

آذر ۲۸, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آزمایش زمان پروترومبین ( PT ) ، آزمایشی است که در آن مدت زمانی را که طول می کشد تا خون […]

مشاهده