دستشویی رفتن 1
دستشویی رفتن

آموزش دستشویی رفتن

تیر ۱۹, ۱۳۹۸ نسخه کاردرمانی

منظور از دستشویی رفتن چیست؟ آموزش توالت رفتن ، پروسه آموزش دادن به کودک برای استفاده از توالت برای تخلیه […]

مشاهده