تست PT 1
آزمایش زمان پروترومبین (PT) و INR

آزمایش زمان پروترومبین (PT) و INR

آذر ۲۷, ۱۳۹۵ نسخه پاراکلینیک

آزمایش زمان پروترومبین ( PT ) ، آزمایشی است که در آن مدت زمانی را که طول می کشد تا خون […]

مشاهده