بیماری های اطفال 4
آننسفالی

آننسفالی

مرداد ۹, ۱۳۹۶ نسخه مقالات

آننسفالی اشاره دارد به نمو ناکامل مغز، جمجمه و پوست سر، که بخشی از  نقائص  زمان تولد را تشکیل می دهد […]

مشاهده
مشکلات تنفسی در اطفال

مشکلات تنفسی در اطفال

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

مشکلات تنفسی در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده
مسمومیت در اطفال

مسمومیت در اطفال

تیر ۲۴, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

مسمومیت در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است که […]

مشاهده
درد شکمی در اطفال

درد شکمی در اطفال

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶ نسخه کمک های اولیه

درد شکمی در اطفال توجه: موارد مطرح شده تنها بخشی از بررسی ها و مطالعات طبی می باشد، واضح است […]

مشاهده