اکتوپیک 1
بارداری نابجا ( اکتوپیک )

بارداری نابجا ( اکتوپیک )

شهریور ۲۰, ۱۳۹۵ نسخه بارداری

در بارداری طبیعی، تخمک لقاح یافته از طریق یک لوله فالوپ به سمت رحم می رود. تخمک به رحم متصل شده و […]

مشاهده