ads
پنیر بز
پنیر بز

پنیر بز

این پنیر بر اساس این که فرم آن چگونه باشد ( نرم، نیمه نرم یا سفت) ریزمغذی های متنوعی دارد. همانند سایر پنیر ها، چربی و پروتئین بالایی دارد، کلسیم و ویتامین  A هم دارد.

فرم نرم

بیشترین نوعی از این پنیر که تولید می شود، فرم نرم آن است. ۲۸.۳۵ گرم آن، ۷۶ کالری دارد، ۵ گرم پروتئین، ۶ گرم چربی شامل نوع اشباع، ۱۳۰ میلی گرم سدیم ( نمک) و ۱۳ میلی گرم کلسترول. ۴ درصد ارزش غذایی روزانه ی کلسیم را شامل می شود و تقریبا ۶ درصد ویتامین A از رژیم ۲۰۰۰ کالری.

پنیر نیمه نرم

۲۸.۳۵ گرم آن ۱۰۳ کالری دارد، ۶ گرم پروتئین و ۸.۵ گرم چربی شامل ۶ گرم چربی اشباع، ۱۱۸ میلی گرم سدیم ( نمک) و ۲۲ میلی گرم کلسترول. ۸ درصد ارزش غذایی روزانه کلسیم و ۸ درصد ویتامین A می باشد، بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری.

پنیر سفت

۲۸.۳۵ گرم آن، ۱۲۸ کالری دارد، ۸.۷ گرم پروتئین، ۱۰ گرم چربی شامل ۷ گرم چربی اشباع، ۱۲۰ میلی گرم سدیم ( نمک) و ۳۰ میلی گرم کلسترول. ۲۵ درصد ارزش غذایی روزانه ی کلسیم را شامل می شود و ۱۰ درصد ویتامین A بر اساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کالری.


ترجمه شده از وبسایت: www.livestrong.com

لبنیات