چای سبز کیسه ای
چای سبز کیسه ای

چای سبز کیسه ای

چای سبز از جوانه ها و گلبرگ های تازه گیاه چای تهیه می شود و فرایند اکسایش چای سیاه را طی نمی کند. پیدایش آن از چین است و انواع مختلفی از آن وجود دارد. تحقیقات تا کنون اثر جانبی منفی از نوشیدن آن نشان نداده است.