ads
فیله مرغ
فیله مرغ

فیله مرغ

فیله مرغ ر واقع همان سینه ی مرغ می باشد که استخوان آن جا شده و بریده می باشد.

پروتئین