کم خونی داسی شکل 2
حملات کم خونی داسی شکل

حملات کم خونی داسی شکل

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶ نسخه

حملات کم خونی داسی شکل – Sickle Cell Crisis یا اختلال مرتبط با بیماری داسی شکل. حملات کم خونی داسی شکل […]

مشاهده
بیماری کم خونی داسی شکل

بیماری کم خونی داسی شکل

اسفند ۲۷, ۱۳۹۶ نسخه

بیماری کم خونی داسی شکل – Sickle Cell Disease نام دیگر آن بیماری هموگلوبین S یا بیماری هموگلوبین  SS، یا اختلال […]

مشاهده