ملانوم 1
ملانوم

ملانوم

مهر ۳۰, ۱۳۹۶ نسخه

ملانوم – Melanoma نوعی سرطان پوست است. ملانوم کم شیوع ترین ولی کشنده ترین نوع سرطان پوست است. معمولا بر روی پوست  […]

مشاهده