فولیکولیت 2
فولیکولیت

فولیکولیت

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶ نسخه

فولیکولیت – Folliculitis نام دیگر آن عفونت سطحی پوست یا عفونت فولیکول مو است. علایم فولیکولیت فولیکولیت های سطحی و یا […]

مشاهده
جوش

جوش

بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ مهبد علوی

جوش – Boil اسامی دیگر آن عبارتند از: فرنکل کربانکل فولیکولیت فرونکولوزیس کاربانکولوزیس آبسه عفونت پوستی عفونت مو عفونت غده ای […]

مشاهده