گاهی کودکان بیش فعال برخی علایم اتسیم را نشان می دهند