نمونه خون جنین برای تعیین حساسیت Rh در دوران بارداری