عوارض جانبی جدی در زمان کمبود دریافت کربوهیدرات­ بر بدن