سیر تا پیاز از سونوگرافی و غربالگری، تا زایمان و تغذیه کودک