آیا راهی برای مقابله با افکار تکراری و مزاحم وجود دارد؟