هر وقت درباره آینده خود دچار نا امیدی شدید این کارها را انجام دهید!