آیا زمانی که کودک کلام والدین را تکرار می کند به درک کلام رسیده است؟