اسکن طحال و کبد

اسکن طحال و کبد

سپتامبر 7, 2016 نسخه پاراکلینیک نظرات

اسکن طحال و کبد یک تصویر برداری هسته ای است برای بررسی این دو اندام.

در زمان انجام این تصویر برداری، ماده ی رادیواکتیو وارد ورید بازو می شود. از راه خون وارد کبد و طحال می شود. نواحی افزایش جذب مشخص می شود. طرح پخش ماده ی حاجب به افتراق کیست، آبسه و تومورها  ویا مشکلات کارکردی کبد کمک می کند.

چرا اسکن طحال و کبد انجام می شود

  • بررسی بیماری های کبد و طحال. اگکر بیماری کبدی تشخیص داده شود، اسکن کبد میزان کارکرد کبد را مشخص می کند.
  • بررسی سرطان کبد
  • بررسی متاستازی سرطانی به کبد یا طحال
  • نشان دادن وضعیت کبد و طحال پس از آسیب شکم

آمادگی برای اسکن طحال و کبد

پیش از انجام این تست موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید:

  • بارداری
  • شیردهی. ماده ی رادیواکتیو ممکن است در شیر ترشح شود. ۲ روز بعد از تست نباید بیمار شیردهی داشته باشد.
  • استفاده از تصویر برداری با پرتوی ایکس با استفاده از باریوم انما و یا استفاده از داروهایی که بیسموت دارند در ۴ روز قبل. باریوم و بیسموت ممکن است مانع تشکیل تصویری واضح شوند.

بلافاصله قبل از اسکن بیماری باید مثانه خود را تخلیه کند.


خطرات

ندرتا واکنش آلرژیک به ماده ی رادیواکتیو رخ می دهد. در برخی موارد درد و یا تورم در محل بزریق رخ می دهد.


نتایج اسکن طحال و کبد

طبیعی : مقدار طبیعی ماده ی رادیواکتیو در کبد و طحال یافت  می شود. اندازه و شکل و محل کبد و طحال طبیعی است.

غیر طبیعی : الگوی تصویری کبد ممکن است نشان دهنده ی بیماری باشد.

الگوی کیست، یا آبسه یا هماتوم یا همانژیوم و تومور وجود دارد.

الگوی طحال ممکن است نشان دهندهی نبود طحال باشد ( اسپلنکوتومی)

ممکن است کبد یا طحال به علت بیماری ای شکل غیر عادی بیماری را نشان دهد ( مثل تومور).

انواع خاصی از تومورها ممکن است مقدار بالای نجمع ماده ی رادیواکتیور را در کبد  یا طحال نشان نشان دهند.


ترجمه شده از وبسایت: www.webmd.com

مقالات مرتبط
نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. وارد کردن موارد ستاره دار الزامی است