چیزی که دوست دارید را بخورید، چیزی را که می‌خورید دوست داشته باشید