چگونه وقفه های میان تنش ها را مفید و ثمربخش کنیم؟‌ (۱۲ تا ۲۴ ماهگی)