نکاتی برای کاهش عوارض جانبی داروهای نقص توجه – بیش فعالی