درست یا غلط : برای توقف خونریزی بینی سرتان را به عقب خم کنید