تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) – مربوط به سرطان