افراد مبتلا به مسمومیت غذایی از چه موادغذایی باید و نباید استفاده کنند؟