کلیوی 1
نارسایی حاد کلیوی

نارسایی حاد کلیوی چیست ؟

بهمن ۱, ۱۳۹۵ مهبد علوی نارسایی حاد کلیه

نارسایی حاد کلیوی – acute renal failure اسامی دیگر آن عبارتند از: نفریت بینابینی حاد آسیب حاد کلیوی علائم ورم ادرار […]

مشاهده